• Poslanie a vízia školy

     V Základnej škole Narnia sa snažíme o vyváženosť výchovy a vzdelávania detí.

     Využívame mnoho prvkov, ktoré sú bežné v tradičných školách a ktoré sú z nášho pohľadu kvalitné. V oblasti vzdelávania postupujeme na základe odporučených osnov Ministerstva školstva a napĺňame štátne vzdelávacie štandardy. Ponúkame však tiež alternatívne prvky a kladieme dôraz na výchovu žiakov na základe kresťanskej etiky.

     Poslanie školy

     Učiť žiakov klásť si hlboké otázky, ktoré prenikajú pod povrch vecí, a tešíť sa z nachádzania hlbokých odpovedí.

     Vízia

     Vzdelanie, na základe ktorého dokážu absolventi zvažovať pravdu, morálne faktory a dôsledky ponúk i vlastných rozhodnutí a svoje názory vedia prezentovať v slovenskom aj v anglickom jazyku.

     Merateľný cieľ školy

     Cieľom našej školy je schopnosť žiakov deviateho ročníka preukázať kompetencie definované v kompetenčnom profile absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania školy.

     Špecifiká školy

     Špecifiká našej školy je možné rozdeliť do troch oblastí:

     1. Prvky integrovaného tematického vyučovania a kresťanská etická výchova
     2. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka - projekt Creative English
     3. Vzdelávanie v delených skupinách

     Prvky integrovaného tematického vyučovania

     Integrované tematické vzdelávanie (ITV) je systém výchovy a vzdelávania v škole, kde pozadie väčšiny vyučovacích  a výchovných predmetov tvorí tá istá výchovná myšlienka.

     V ZŠ Narnia využívame len prvky ITV.  Odrazový mostík k intergrácii do jednotlivých predmetov tvorí tzv. HODNOTA MESIACA. Ide tu o etické hodnoty, vlastnosti, ktoré sa snažíme žiakom praktickým spôsobom vštepovať. Základnými hodnotami sú hodnoty (tzv. Ovocie Ducha), vyplývajúce z Biblie, listu Galatským, a to: láska, radosť, zmiernosť, nezištná pomoc, trpezlivosť, vernosť a pod. Obsahová náplň každej vlastnosti je v jednotlivých ročníkoch prispôsobená veku žiakov.

     Špeciálny priestor venovať sa daným vlastnostiam je vyčlenený každé ráno v časovej dotácii 25 minút v rámci predmetu JaSOM (Ja a svet okolo mňa). Daná hodnota mesiaca sa zároveň integruje do jednotlivých predmetov, do školského klubu a celkove do života školy.

     Príklad:

     Vlastnosťou mesiaca je „radosť“. Žiaci na rannom predmete JaSOM v závislosti od ročníka si čítajú na pokračovanie knihu o radosti „Pollyanna“, iné príbehy zo životov ľudí, preberajú rôzne príbehy z Biblie, ktoré ich motivujú k osvojovaniu si danej vlastnosti a pod. Zároveň sú vyzvaní ku konkrétny praktickým krokom, pomocou ktorých sami zažívajú a rozdávajú „radosť“.

     Učitelia na jednotlivých predmetoch zaraďujú „radosť“ do svojich hodín rôznym nenásilným spôsobom. Radosť sa špeciálne rozvíja aj v čase školského klubu, kde je prirodzený priestor na rôzne aktivity smerujúce k rozvoju danej vlastnosti. 

     V závere obdobia, tzv. prierezového obdobia je slávnostný deň, tzv. Wonder Day. Žiaci a učitelia v narnijských tričkách majú spoločné neformálne narnijské bohoslužby na pôde školy venované danej hodnote (vlastnosti).

     Druhou súčasťou „Wonder Day“ je odmenová akcia, ktorá prebieha po bohoslužbách niekedy počas vyučovania, niekedy odpoludnia. Odmenové akcie vždy nadväzujú na hodnotu, ktorej sme sa venovali.

     Projekt "Creative English"

     Projekt Creative English pozostáva z troch hlavných zložiek vyučovania anglického jazyka, a to povinnej, nepovinnej a podvedomej. Úzko súvisí s integrovaným tematickým vzdelávaním a je prepojený s nepovinnými aktivitami v popoludňajšom školskom klube detí.

     Povinnou zložkou vyučovania anglického jazyka sú 3 až 5 vyučovacích hodín angličtiny týždenne v každom ročníku. Žiaci sa učia anglický jazyk neformálnym aj menej formálnym spôsobom. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania sú hry, piesne, rečňovanky a súťaže. Žiaci sa sa na hodinách anglického jazyka delia na dve skupinky (v jednej skupinke najviac 12 detí), čo umožňuje individuálny prístup prispôsobený potrebám každého žiaka.

     Nepovinnú zložku predstavujú hodiny školského klubu v angličtine. V klube sa strieda činnosť učiteľa anglického jazyka s činnosťou anglického lektora. Popoludní si tak majú žiaci možnosť prehĺbiť znalosti povinného učiva z angličtiny a precvičiť si jeho používanie v každodenných situáciach s americkými lektormi. Môžu sa tiež zapojiť do neformálnych aktivít a hier, ktoré prebiehajú v prvom ročníku čiastočne, postupne však úplne v anglickom jazyku.

     Ďalšou nepovinnou zložkou vyučovania anglického jazyka sú hudobno - dramatické cvičenia a muzikály v anglickom jazyku. Žiaci sa prostredníctvom metód tvorivej dramatiky stávajú súčasťou zaujímavého príbehu. Nenútene sa zoznamujú s jeho slovnou zásobou a učia sa piesne v angličtine. Divadlo, scénky alebo muzikál následne predstavia rodičom, priateľom alebo aj širšiemu publiku mimo pôdy školy.

     Podvedomú zložku vyučovania angličtiny tvorí neformálny jazyk školy. Prostredníctvom viacerých každodenných pojmov v angličtine žiaci podvedome prekonávajú bariéru medzi jazykom materinským a cudzím jazykom.

     Vzdelávanie v delených skupinách

     Jednu triedu ZŠ Narnia tvorí 22 - 25 žiakov, avšak žiaci sa na viacerých vyučovacích hodinách učia osobitne v dvoch skupinách. Na prvom stupni sa žiaci delia na anglickom jazyku, slovenskom jazyku, matematike, náboženstve a informatike. Na druhom stupni sa pridávajú delené hodiny druhého cudzieho jazyka, fyziky, chémie, sveta práce a techniky.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom