• Zápis do prvého ročníka

    • Aktivity pred zápisom

     Dátum

     Čas

     Aktivita

     Bližší popis

     13. marec

     8.00 – 9:30 hod.

     Stretnutie záujemcov s vedením školy

     Diskusné stretnutie rodičov budúcich prváčikov s vedením školy a zástupcami rodičov súčasných žiakov. Cieľom stretnutia je predstaviť školu a zodpovedať rôzne otázky rodičov budúcich prvákov.

     14.-16. marec

     7:45 – 16:00 hod.

     Dni otvorených dverí

     Škola bude otvorená v priebehu dopoludňajšieho vyučovania aj počas školského klubu pre návštevníkov. Môžete navštíviť vyučovanie v triedach podľa vášho výberu, pozrieť si, ako prebieha školský klub a pod. Každý je srdečne vítaný.

      

     Zápis budúcich prvákov

     5. apríl 2018 od 8:00 do 15:00 hod.

     Ako bude prebiehať zápis?

     1. Rodičia prostredníctvom online formulára zapíšu svoje dieťa na presný čas zápisu, a to najneskôr do 3. 4. 2018. Po prihlásení príde rodičom mailom automatické potvrdenie o prihlásení dieťaťa na zápis.

     2. Dňa 4. 4. 2018 zverejníme na stránke zoznam detí prihlásených na zápis, zaradených do konkrétnych skupiniek a na konkrétny, rodičmi vybraný čas.

     3. V deň zápisu deti v 10-12 členných skupinkách za asistencie dvoch učiteľov vypracujú zábavný, cca 20 - 30 minútový test školskej zrelosti dieťaťa. Ide o jednoduchý test s úlohami zameranými na pripravenosť dieťatka nastúpiť do 1. ročníka. Neobsahuje žiadne úlohy z učiva, ktoré sa deti učia v 1. ročníku, ani úlohy z anglického jazyka. 

     4. Počas testovania vyplnia rodičia zápisný list a tzv. dotazník vzájomného porozumenia, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery sa predstavy o výchove a vzdelávaní rodičov zhodujú s ponukou ZŠ Narnia.

     5. Každý predškoláčik si odnesie darček a veríme, že aj milé spomienky na Narniu. :)

     6. Informáciu o prijatí alebo neprijatí zverejníme na internetovej stránke najneskôr do utorku, 10. 4. 2018.

     7. Na zápis si, prosíme, prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

     8. Cena zápisu je 10 eur.

      

     Kritériá výberu

     Keďže ZŠ Narnia nie je spádovou školou, v prípade vyššieho záujmu o prvý ročník postupujeme pri výbere podľa nasledovných kritérií:

     1.  Zvládnutie testu školskej zrelosti na 75%

     2. Vyjadrenie súhlasu a zhody rodičov s výchovno-vzdelávacím programom školy prostredníctvom špecifického dotazníka (vypĺňa sa počas zápisu) aspoň na 80%

     3.  Deti, ktoré splnili prvé dve kritériá, získavajú k svojmu počtu bodov + 10 bodov, ak sú to:

     1. deti zamestnancov ZŠ Narnia a členov Rady školy
     2. deti členov zriaďovateľského Zboru Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici
     3. súrodenci súčasných žiakov ZŠ Narnia

     V školskom roku 2018/19 otvoríme podľa záujmu najviac dve triedy prvého ročníka, t. j. prijmeme 44 žiakov.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Sem zadajte adresu školy
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom
  • ŠARKANY
  • Láska a úcta k Bohu
  • Cvičenia v prírode - 1.ročníky
  • Hranice,máme v škole hranice...
  • Koniec školského roka
  • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
  • Skromnosť a dávanie
  • Stretnutie budúcich prvákov