Navigácia

Financovanie

Príspevky rodičov:

Príspevky je možné platiť bankovým prevodom, buď mesačne (trvalým príkazom), alebo vopred na dlhšie obdobie (štvrťrok, polrok). Prijímame aj hotovostné platby na sekretariáte školy.

školné

V školskom roku 2017/2018 je v ZŠ Narnia stanovené školné:
1. stupeň: 45 eur + 15 eur (popoludňajší ŠKD)
2. stupeň: 50 eur (zahŕňa aj Rest Time) 

Číslo účtu:  2207431659/0200
IBAN: SK11 0200 0000 0022 0743 1659 
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
Špecifický symbol: 999
Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno žiaka

Platbu za konkrétne obdobie môžete realizovať jednou sumou (školné + škd + réžia stravovania 3 eur)

záujmová činnosť

Z organizačných dôvodov je potrebné uhradiť Vami vybrané krúžky vopred na celý polrok. Čísla, názvy krúžkov a ich ceny sú v tejto tabuľke.

Číslo účtu:  2207431659/0200
IBAN: SK11 0200 0000 0022 0743 1659 
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
Špecifický symbol: číslo krúžku (tabuľky)
Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno žiaka + názov krúžku

 

Stravovanie:

Kredit do stravovacieho systému (vo Vami zvolenej výške) uhrádzate na účet dodávateľa stravy. Nie je možná hotovostná platba. Kredit bude v stravovacom systéme pridaný za 2 až 4  pracovné dni od dátumu odoslania platby Vašou bankou.

Číslo účtu: 7000395016/8180,  
IBAN: SK38 8180 0000 0070 0039 5016,  
Variabilný symbol: 14500xxx - identifikátor žiaka (s ktorým sa prihlasuje do webovej aplikácie)
Špecifický symbol: 145
Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno stravníka

Réžiu stravovania (vo výške 3 eur/mesiac), uhraďte prosím na účet školy spolu s Vašími príspevkami.

Poplatok za každý vydaný elektronický čip (vo forme prívesku na kľúče) je 5 eur (v hotovosti na sekretariáte). V prípade záujmu priradíme stravníkovi (za 2 eur) v systéme aj čipovú kartu SAD ZV alebo iný prinesený čip a nie je potrebné vydanie nového školského čipového prívesku.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
  • 048 381 10 27

Fotogaléria