• Stravovanie v školskom roku 2018/19 platné od 1.1.2019

    •  

     Prevádzkovateľ školskej jedálne:

     Základná škola Narnia, Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica vedúca ŠJ:  Ing. Ingrid Michačová

     tel: 0917 965 734, email: jedalen@narniabb.sk

      

     Dodávateľ stravy:

     Školská jedáleň pri Gymnáziu Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

     vedúca ŠJ:  Soňa Gubančoková

     tel: 048/413 65 29, email: jedalen@gmk-bb.sk

      

      

     Elektronický stravovací systém 

      

     Objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy prebieha elektronicky. Každý stravník dostane čipový prívesok, ktorý slúži na objednávanie (odhlasovanie, zmenu) obeda, na overenie čísla objednaného jedla v daný deň a hlavne na prebratie obeda pri výdajných okienkach, preto je dôležité nosiť si ho každý deň do ŠJ.

      

     Obed na konkrétny deň si treba AKTÍVNE OBJEDNAŤ! Žiaci nemajú paušálne objednaný obed č.1 na každý deň. Prosíme vás, aby ste na to pamätali, aby vaše deti nechtiac neostali bez obeda. Objednávanie je možné buď s čipom priamo na termináli v ZŠ alebo cez internet. To sa realizuje cez edupage-konto, do ktorého sa žiak/rodič prihlasuje na stránke školy www.narniabb.sk v pravom hornom rohu. 

      

     Súhrnná objednávka na nasledujúci pracovný deň sa dodávateľovi stravy posiela automaticky o 14.30 hod., po tomto čase už nie je možné obed ani objednať ani odhlásiť. 

     V piatok teda nezabudnite objednať si do tohto času obed na pondelok. 

      

     Jedálny lístok na nasledujúci týždeň je na našej stránke k dispozícii vo štvrtok, najneskôr v piatok ráno. Stravníci si môžu vybrať z ponuky 2 jedál.

     Objednávať si môžete zo dňa na deň alebo to urobiť hneď na niekoľko dní dopredu, príp. celý týždeň. (V tom prípade si ale ešte pred samotným objednávaním pozrite zostatok kreditu, aby ste vedeli, na koľko dní vám vyjde objednať si obedy, kredity sa totiž neznižujú okamžite po vykonaní objednávky, ale až po aktualizovaní systému, ktoré prebieha v noci. Objednávku vám síce systém dovolí urobiť aj pri nedostatočnom kredite, no po nočnom prepočítavaní sa takýto obed automaticky sám zruší.)  

      

      

     Ceny a platby 

      

     Stravná jednotka sa platí dodávateľovi stravy, v týchto sumách: 

     1. stupeň        1,16 eur/1 obed 
     2. stupeň         1,22 eur/1 obed 

      

     Elektronický stravovací systém funguje na báze kreditu. Každý žiak má podľa ročníka, a teda stupňa, v systéme zadefinovanú cenu stravnej jednotky. Keď zaplatíte nejakú sumu (nemusí byť presným násobkom stravnej jednotky) o nejaký čas vám táto suma pribudne ako kredit. Každým objednaným obedom sa kredit znižuje o jeho cenu. Ak vám na konci mesiaca ostane kredit, prenesie sa do ďalšieho mesiaca (prípadne do ďalšieho šk.roka).

      

     Kredit (ľubovoľnú sumu) uhrádzajte, prosíme, na účet dodávateľa stravy: 

     IBAN:SK13 8180 0000 0070 0010 8443, BIC:SPSRSKBA

     variabilný symbol:145xxxxx - identifikátor žiaka 

     správa pre prijímateľa:Priezvisko Meno Trieda Škola  !!!

                                      (napr. Michač Samuel, HC, Narnia)            

      

     Dodávateľ stravy nám bude bezodkladne posielať zoznamy došlých platieb a následne ich my priradíme ako kredit konkrétnym stravníkom. Celý proces prevodu prostriedkov do banky, generovania výpisov a ich vyfiltrovania, oznámenia nám a priradenia do systému môže trvať 3-4 pracovné dni, preto vás prosíme, aby ste úhrady realizovali min. 4 pracovné dni pred minutím vášho kreditu. Vo vlastnom záujme, prosíme, uvádzajte pri platbe všetky požadované symboly, aby sme aj my, aj poskytovateľ mohli jasne identifikovať odosielateľa platby a mohli sme priradiť kredit. Ak sa tak neudeje v tejto danej lehote, kontaktujte, prosíme, vedúcu jedálne aby sme spoločne zistili dôvod a vykonali nápravu. 

      

     Príspevok na réžiu našej školskej jedálne plaťte na účet školy vo výške 7 eur/mesiac. Túto sumu stačí jednoducho pripočítať ku platbám školného. 

      

     Čipový prívesok stojí 5 eur (cena + manipulačný poplatok), v prípade prvého aj opakovaného pridelenia (po strate). Namiesto pridelenia čipového prívesku je možné priradiť do systému k vášmu dieťaťu jeho MHD kartu. Stravovací systém v žiadnom prípade nijako neovplyvní jej kredit a prevádzku pri cestovaní. Každé priradenie MHD karty (prípadne iného prineseného čipu) do systému stojí 2 eurá (manipulačný poplatok). 

      

      

     Ďakujeme vám za spoluprácu. 

      

     Vaša ZŠ Narnia 

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom