• Stravovanie v školskom roku 2018/19

    •  

      

     Vážení rodičia.

      

     Predkladáme vám tento materiál, v ktorom vám chceme súhrnne popísať všetky informácie k školskému stravovaniu.

      

     Prevádzkovateľ školskej jedálne:

     Základná škola Narnia, Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica 

     vedúca ŠJ:  Ing. Ingrid Michačová

     tel: 0917 965 734, email: jedalen@narniabb.sk

      

     Dodávateľ stravy:

     Školská jedáleň pri SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

     vedúca ŠJ:  Eva Šramová

      tel: 048/4153098, email: jedalen@spsjm.sk

      

     Elektronický stravovací systém

      

     Objednávanie, odhlasovanie a výdaj stravy prebieha elektronicky. Každý žiak, ktorý sa stravuje v ŠJ, dostane čipový prívesok, ktorý bude používať na dotykových termináloch vo vstupných chodbách obidvoch školských pavilónov (objednávanie), na kontrolnej čítačke v jedálni (na overenie čísla objednaného jedla v daný deň) a na výdajných čítačkách pri okienkach (prebratie obeda). Čipy sú kompatibilné s čipovou kartou na MHD, takže namiesto pridelenia čipového prívesku je možné priradiť do systému k vášmu dieťaťu jeho MHD kartu. Stravovací systém v žiadnom prípade nijako neovplyvní jej kredit a prevádzku pri cestovaní.

      

     Obed si na konkrétny deň treba AKTÍVNE OBJEDNAŤ! Žiaci nemajú paušálne objednaný obed č.1 na každý deň. Prosíme vás, aby ste na to pamätali, aby vaše deti nechtiac neostali bez obeda. Objednávanie je možné buď s čipom priamo na termináli v ZŠ alebo cez internet. To sa realizuje cez EduPage-konto, do ktorého sa žiak/rodič prihlasuje na stránke školy www.narniabb.sk v pravom hornom rohu alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

      

     Súhrnná objednávka na nasledujúci deň sa dodávateľovi stravy posiela automaticky o 14.00. Upresňujúca objednávka sa posiela ráno 7.45, po tomto čase už nie je možné ani objednať ani stornovať žiadny obed na daný deň. Normovanie pre nasledujúci deň začína už po 14.00. Preto je dôležité aby väčšina objednávok bola do tohoto času už v systéme.

     Objednávať si môžete zo dňa na deň alebo to urobiť hneď na niekoľko dní dopredu, príp. celý týždeň. (V tom prípade si ale ešte pred samotným objednávaním pozrite zostatok kreditu, aby ste vedeli, na koľko dní vám vyjde objednať si obedy, kredity sa totiž neznižujú okamžite po vykonaní objednávky, ale až po aktualizovaní systému, ktoré prebieha v noci. Objednávku vám síce systém dovolí urobiť aj pri nedostatočnom kredite, no po nočnom prepočítavaní sa takýto obed automaticky sám zruší.)  

      

     Jedálny lístok na nasledujúci týždeň je na Edupage k dispozícii v piatok. Stravníci si môžu vybrať z ponuky 2 - 3 jedál. Tento počet závisí od rôznych okolností na strane dodávateľa stravy alebo na strane našej výdajnej školskej jedálne.  Zmena jedálneho lístka, z dôvodu nepredvídateľných okolností na strane dodávateľa stravy, je vyhradená.


     Objednávanie cez internet môže niekedy z technických dôvodov (internetové pripojenie, server apod.) zlyhať, v tom prípade je posledná možnosť objednať si ráno do 7.45 na termináli v škole.

      

     Ceny a platby

      

     Stravná jednotka sa platí dodávateľovi stravy, v týchto sumách:

     1. stupeň         1,41 eur/1 obed
     2. stupeň         1,48 eur/1 obed

      

     Elektronický stravovací systém funguje na báze kreditu. Každý žiak má podľa ročníka, a teda stupňa, v systéme zadefinovanú cenu stravnej jednotky. Keď zaplatíte nejakú sumu (nemusí byť presným násobkom stravnej jednotky) o nejaký čas vám táto suma pribudne ako kredit. Každým objednaným obedom sa kredit znižuje o jeho cenu. Ak vám na konci mesiaca ostane kredit, prenesie sa do ďalšieho mesiaca (prípadne do ďalšieho šk.roka).

      

     Kredit (ľubovoľnú sumu) uhrádzajte, prosíme, na účet dodávateľa stravy:

     č.účtu: 7000395016/8180,  IBAN: SK38 8180 0000 0070 0039 5016,  BIC: SPSRSKBA

     variabilný symbol: 145xxxxx - identifikátor žiaka

     správa pre prijímateľa: Priezvisko Meno Trieda

      

     Dodávateľ stravy nám bude bezodkladne posielať zoznamy došlých platieb a následne ich my priradíme ako kredit konkrétnym stravníkom. Celý proces prevodu prostriedkov do banky, generovania výpisov a ich vyfiltrovania, oznámenia nám a priradenia do systému môže trvať od 2 do 4 pracovných dní, preto vás prosíme, aby ste úhrady realizovali min. 4 pracovné dni pred minutím vášho kreditu. Vo vlastnom záujme, prosíme, uvádzajte pri platbe všetky požadované symboly, aby sme aj my, aj poskytovateľ mohli jasne identifikovať odosielateľa platby a mohli sme priradiť kredit. Ak sa tak neudeje v tejto danej lehote, kontaktujte, prosíme, vedúcu jedálne aby sme spoločne zistili dôvod a vykonali nápravu.

      

     Príspevok na réžiu školskej jedálne plaťte, prosíme, priamo na účet školy vo výške 3 eur / mesiac. Túto sumu stačí jednoducho pripočítať ku platbám školného.

      

     Čipový prívesok stojí 5 eur (cena + manipulačný poplatok), v prípade prvého aj opakovaného pridelenia (po strate). Každé priradenie MHD karty (prípadne iného prineseného čipu) do systému stojí 2 eurá (manipulačný poplatok).

      

      

     Ďakujeme vám za spoluprácu.

      

     Vaša ZŠ Narnia

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Sem zadajte adresu školy
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Láska a úcta k ľuďom
  • ŠARKANY
  • Láska a úcta k Bohu
  • Cvičenia v prírode - 1.ročníky
  • Hranice,máme v škole hranice...
  • Koniec školského roka
  • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
  • Skromnosť a dávanie
  • Stretnutie budúcich prvákov
  • MDD v Narnii
  • Vernosť - celebration s hosťom V. Országhom
  • Nasťa na 1.stupni