• Pravidelné platby

    • Príspevky rodičov:

     Príspevky je možné platiť bankovým prevodom, buď mesačne (trvalým príkazom), alebo vopred na dlhšie obdobie (štvrťrok, polrok). Prijímame aj hotovostné platby na sekretariáte školy.

     školné

     V školskom roku 2018/2019 je v ZŠ Narnia stanovené školné:
     1. stupeň: 48 eur + 12 eur (popoludňajší ŠKD)
     2. stupeň: 53 eur (zahŕňa aj Rest Time) 

     Číslo účtu (IBAN): SK11 0200 0000 0022 0743 1659 
     Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
     Špecifický symbol: 999
     Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno žiaka

     Platbu za konkrétne obdobie môžete realizovať jednou sumou (školné + škd + réžia stravovania 7 eur)

     záujmová činnosť

     Z organizačných dôvodov je potrebné uhradiť Vami vybrané krúžky vopred na celý polrok. Čísla, názvy krúžkov a ich ceny sú v tejto tabuľke.

     Číslo účtu (IBAN): SK11 0200 0000 0022 0743 1659 
     Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
     Špecifický symbol: číslo krúžku (tabuľky)
     Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno žiaka + názov krúžku

      

     Stravovanie:

     Kredit do stravovacieho systému (vo Vami zvolenej výške) uhrádzate na účet dodávateľa stravy. Nie je možná hotovostná platba. Kredit bude v stravovacom systéme pridaný za 3 až 4  pracovné dni od dátumu odoslania platby Vašou bankou.

     Číslo účtu (IBAN): SK13 8180 0000 0070 0010 8443  
     Variabilný symbol: 14500xxx - identifikátor žiaka 
     Špecifický symbol: 145
     Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno stravníka, Trieda, "Narnia"

     Réžiu stravovania (vo výške 7 eur/mesiac), uhraďte prosím na účet školy spolu s Vašími príspevkami.

     Poplatok za každý vydaný elektronický čip (vo forme prívesku na kľúče) je 5 eur (v hotovosti na sekretariáte). V prípade záujmu priradíme stravníkovi (za 2 eur) v systéme aj čipovú kartu SAD ZV alebo iný prinesený čip a nie je potrebné vydanie nového školského čipového prívesku.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu (IBAN): SK1102000000002207431659 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Okružná 2
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Ži a nechaj žiť
  • Celebration Vernosť +Klokanko - vyhodnotenie
  • Koncert TRINITY COLLEGE CHOIR & ORCHESTRA
  • Vernosť
  • Čistota srdca a mysle
  • Múdrosť
  • Karneval - oslava vysvedčení
  • Polrok - slávnostné vyhodnotenie
  • Koncert p.Dovalu + Skromnosť a dávanie
  • Korčulirsky
  • Láska a úcta k sebe
  • Láska a úcta k ľuďom