• Pravidelné platby

    • Príspevky rodičov:

     Príspevky je možné platiť bankovým prevodom, buď mesačne (trvalým príkazom), alebo vopred na dlhšie obdobie (štvrťrok, polrok). Prijímame aj hotovostné platby na sekretariáte školy.

     školné

     V školskom roku 2018/2019 je v ZŠ Narnia stanovené školné:
     1. stupeň: 48 eur + 12 eur (popoludňajší ŠKD)
     2. stupeň: 53 eur (zahŕňa aj Rest Time) 

     Číslo účtu:  2207431659/0200
     IBAN: SK11 0200 0000 0022 0743 1659 
     Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
     Špecifický symbol: 999
     Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno žiaka

     Platbu za konkrétne obdobie môžete realizovať jednou sumou (školné + škd + réžia stravovania 3 eur)

     záujmová činnosť

     Z organizačných dôvodov je potrebné uhradiť Vami vybrané krúžky vopred na celý polrok. Čísla, názvy krúžkov a ich ceny sú v tejto tabuľke.

     Číslo účtu:  2207431659/0200
     IBAN: SK11 0200 0000 0022 0743 1659 
     Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
     Špecifický symbol: číslo krúžku (tabuľky)
     Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno žiaka + názov krúžku

      

     Stravovanie:

     Kredit do stravovacieho systému (vo Vami zvolenej výške) uhrádzate na účet dodávateľa stravy. Nie je možná hotovostná platba. Kredit bude v stravovacom systéme pridaný za 2 až 4  pracovné dni od dátumu odoslania platby Vašou bankou.

     Číslo účtu: 7000395016/8180,  
     IBAN: SK38 8180 0000 0070 0039 5016,  
     Variabilný symbol: 14500xxx - identifikátor žiaka (s ktorým sa prihlasuje do webovej aplikácie)
     Špecifický symbol: 145
     Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno stravníka

     Réžiu stravovania (vo výške 3 eur/mesiac), uhraďte prosím na účet školy spolu s Vašími príspevkami.

     Poplatok za každý vydaný elektronický čip (vo forme prívesku na kľúče) je 5 eur (v hotovosti na sekretariáte). V prípade záujmu priradíme stravníkovi (za 2 eur) v systéme aj čipovú kartu SAD ZV alebo iný prinesený čip a nie je potrebné vydanie nového školského čipového prívesku.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica
   • info@narniabb.sk
   • 048 381 10 27
   • číslo účtu vo VÚB: 2207431659/0200 Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR Konštantný symbol: 0558 Špecifický symbol: 999 (resp. číslo krúžku) Účel platby: meno dieťaťa + škola (resp. názov krúžku)
   • Sem zadajte adresu školy
  • Prihlásenie

 • Fotogaléria

  • Láska a úcta k ľuďom
  • ŠARKANY
  • Láska a úcta k Bohu
  • Cvičenia v prírode - 1.ročníky
  • Hranice,máme v škole hranice...
  • Koniec školského roka
  • Výlet prvákov GCA a GCB (Ranč Kráľová)
  • Skromnosť a dávanie
  • Stretnutie budúcich prvákov
  • MDD v Narnii
  • Vernosť - celebration s hosťom V. Országhom
  • Nasťa na 1.stupni